Moordtgat Scheepsherstellingen bvba
scheepsherstellingen

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2. De toepassing van deze algemene voorwaarden, impliceert dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop, dan wel verkoop) voorwaarden.

2. DEFINITIES
2.1. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: de (rechts-) persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten. Indien deze persoon niet de eigenaar is van het schip, zal deze persoon geacht worden zowel in naam en voor rekening van de eigenaar van het betrokken schip als in eigen naam en voor eigen rekening de overeenkomst te hebben aangegaan. In zulk geval wordt de eigenaar geacht tevens gebonden te zijn door onderhavige algemene voorwaarden.
2.2. Onder “Schip” wordt verstaan: het schip of elk ander object, wat ook de aard daarvan moge zijn, dat is toevertrouwd aan de werf met het oog op de uitvoering van het werk.
2.3. Onder “Werk” wordt verstaan: elk werk van gelijk welke aard (herstelling, onderhoud, constructie, reconversie, etc.) dat door de werf is aanvaard uit te voeren aan het schip, inclusief de door de werf geleverde materialen.
2.4. Onder “Werf” wordt verstaan: SCHEEPSHERSTELLINGEN MOORDTGAT BVBA, die, behoudens andersluidende overeenkomst, gerechtigd is het werk uit te besteden aan een onderaannemer.
2.5. Onder “proefdraaien” wordt verstaan: motoren, werktuigen, apparaten of machines in werking zetten, om het functioneren te kunnen controleren.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op één van volgende data, dewelke zich eerst voordoet al naargelang de omstandigheden :
a) de datum van ondertekening van de overeenkomst tussen partijen;
b) de datum van de terugzending of afgifte van de ondertekende offerte door opdrachtgever;
c) de datum waarop het schip op de werf ter herstelling wordt aangeboden;
d) de datum van verzending of afgifte van de orderbevestiging door de werf.
3.2. M.b.t. wijzigingen of aanvullingen t.a.v. de oorspronkelijke opdracht dewelke geschieden na aanvang van de werken, geldt inschrijving op de werklijst als bewijs. Deze wijzigingen of aanvullingen zijn eveneens onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

4. GEWICHTEN, AFMETINGEN, CAPACITEITEN
De gewichten, afmetingen, capaciteiten en andere metrische gegevens worden door de werf slechts ter indicatie opgegeven. Deze gegevens zijn slechts verbindend t.a.v. de werf indien de overeenkomst dit uitdrukkelijk voorziet.

5. AFBRAAKMATERIALEN
Behoudens andersluidende overeenkomst, verwerft de werf de eigendom van alle uit- en afgebroken materialen.

6. BEWAKING EN BEWARING
6.1. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, blijven de verzekering, de bewaking en de bewaring van het schip tijdens het verblijf op de werf ten laste van de opdrachtgever.
6.2. Onverminderd artikel 12 van onderhavige voorwaarden, neemt de werf nooit de bewaking en bewaring van het schip over en dient de opdrachtgever het schip na voltooiing van de werken onmiddellijk van de werf te verwijderen.
6.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft het schip te verwijderen van de werf na voltooiing van het werk, is de werf gerechtigd het schip te doen verwijderen op kosten en risico van de opdrachtgever.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

7.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, loopt de leveringstermijn vanaf de laatste van volgende data:
a) de datum die onderling is overeengekomen;
b) de datum waarop het voorschot zoals voorzien in artikel 11.1 betaald is;
c) de datum waarop het voornaamste te verwerken materiaal is aangekomen op de werf.
7.2. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst gelden de genoemde leveringstermijnen slechts ter indicatie. Een vertraging kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding vanwege de werf of een ontbinding van de overeenkomst lastens de werf. De termijnen worden steeds in normale werkdagen berekend.
7.3. Onverminderd artikel 13, zullen steeds worden beschouwd als overmacht: meteorologische omstandigheden (windrichting, vrieskou en hitte die een schorsing van de arbeidsovereenkomsten van de arbeiders werkzaam op de werf met zich meebrengen, etc.) die de voortgang van de werken (inbegrepen de tewaterlating) (tijdelijk) onmogelijk maken of vertragen.

8. CONTROLE VAN DE WERKEN EN PROEFDRAAIEN
8.1. Elke controle, al dan niet wettelijk voorgeschreven, van de werken en van de gebruikte materialen geschiedt op kosten en risico van de opdrachtgever. Deze controles en verificaties geschieden tijdens de normale werkuren op de werf, nadat met de werf tevoren dag en uur is overeengekomen.
8.2. De opdrachtgever verbindt er zich toe om het door de werf uitgevoerde werk bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde werk overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende het geleverde werk dienen onverwijld en uiterlijk 24u na de levering schriftelijk aan de werf te worden medegedeeld.
8.3. Bij installatie en/of herstelling verbindt de opdrachtgever er zich toe onmiddellijk na de levering te proefdraaien teneinde de uitgevoerde werken onmiddellijk te controleren. Indien de opdrachtgever onregelmatigheden zou vaststellen tijdens het proefdraaien, verbindt de opdrachtgever er zich toe de werf hiervan binnen de 24u schriftelijk in kennis te stellen, waarna een gemeenschappelijke controle (werf en opdrachtgever) van de uitgevoerde werken zal plaatsvinden. Bij gebreke aan voormelde, tijdige kennisgeving aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de werken zoals deze werden uitgevoerd door de werf, onverminderd de toepassing van de artikelen 8.2 en 9.

9. WAARBORG

9.1. De werken worden geacht aanvaard en goed bevonden te zijn na de oplevering, doch ten laatste op het ogenblik het schip de werf verlaat.
9.2. Gebreken die optreden na de oplevering, hetzij nadat het schip de werf heeft verlaten, worden door de werf onder waarborg aanvaard voor zover het optredende gebrek niet voortkomt uit een verkeerd gebruik of uit een ander gebruik dan waarvoor het ontworpen is. De werf is uitsluitend gehouden waarborg te verlenen m.b.t. gebreken dewelke vóór de oplevering, hetzij vóór het verlaten van de werf, onmogelijk konden worden ontdekt. De werf is evenmin gehouden de waarborg te verstrekken m.b.t. materialen die door de opdrachtgever werden geleverd of te wijten zijn aan een door de opdrachtgever geleverd concept.
9.3. De door de werf te verstrekken waarborg is beperkt tot de herstelling, het wijzigen of de vervanging van de onderdelen of stukken die de goede werking van het schip be lemmeren. De waarborg strekt zich niet uit tot de gevolgschade, incl. de schade die voorkomt uit de gebruiksderving van het schip. Onverminderd artikel 14, is de waarborg beperkt tot de tegenwaarde van de herstelling in eigen beheer en loopt tot 6 maanden na het verlaten van de werf.
9.4. Om geldig beroep te doen op de door de werf te verstrekken waarborg dient de opdrachtgever op straffe van verval de werf van de gebreken onmiddellijk na ontdekking ervan per aangetekende brief in kennis te stellen. De opdrachtgever verleent alle medewerking aan de werf om de werf in staat te stellen de gebreken vast te stellen en te verhelpen. De opdrachtgever mag onder geen beding zelf herstellingen uitvoeren of laten uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de werf.

10. PRIJZEN
De geoffreerde prijzen zijn berekend op basis van de alsdan geldende dagkoers van de grondstoffen, energieprijzen, valuta, lonen en sociale lasten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal elke wijziging van deze factoren hangende de uitvoering van de werken leiden tot een evenredige prijsaanpassing.

11. BETALING

11.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de opdrachtgever een voorschot verschuldigd t.b.v. 30 % van de totaal prijs bij aankomst van het schip aan de werf. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot, is de werf gerechtigd de aanvang van de werken op te schorten. In zulk geval is de opdrachtgever tevens gehouden de werf te vergoeden wegens eventuele gebruiksderving van de werf.
11.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, dienen alle werken en leveringen betaald te zijn vóór het schip de werf verlaat.
11.3. De facturen zijn contant betaalbaar.
11.4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur is de opdrachtgever van rechtswege een nalatigheidsinterest van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de hoofdsom verschuldigd.

12. FINANCIELE WAARBORGEN EN RETENTIERECHT

12.1. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever vermindert hangende de uitvoering van de overeenkomst, heeft de werf het recht, zonder ingebrekestelling, bijkomende financiële waarborgen te eisen van de opdrachtgever, zoals een borgstelling of garantie. Zolang de opdrachtgever deze bijkomende financiële waarborg niet stelt, heeft de werf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de opdrachtgever niet in staat is de vereiste bijkomende financiële waarborg te doen verstrekken, heeft de werf het recht de overeenkomst te ontbinden lastens de opdrachtgever.
12.2. Bij gebreke aan betaling van het voorschot, de facturen of het stellen van bijkomende financiële waarborgen, heeft de werf het recht een retentierecht uit te oefenen m.b.t. het schip, met dien verstande dat het schip op risico en kosten van de opdrachtgever blijft vertoeven op de werf. De werf is toegelaten het retentierecht ook uit te oefenen m.b.t. oudere schulden van de opdrachtgever jegens de werf, ongeacht of deze betrekking hebben op het desbetreffende schip.

13. OVERMACHT
13.1. Indien het zich voordoet na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering van deze bemoeilijkt, geldt volgende niet-limitatieve lijst als overmacht: arbeidsconflicten en allerlei omstandigheden zoals, doch niet beperkt tot brand, overstroming, opstand, schaarste aan grondstoffen, energieschaarste, machinebreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, enz., zelfs indien deze omstandigheden zich voordoen bij toeleveranciers en onderaannemers van de werf.
13.2. De partij die overmacht inroept, moet de wederpartij van het intreden van de overmacht daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
14.1. De werf is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
14.2. De schadevergoeding voortspruitende uit de eventuele aansprakelijkheid van de werf jegens de opdrachtgever is beperkt tot maximaal de prijs dewelke bedongen was bij de totstandkoming van de aanvankelijke overeenkomst of de gefactureerde prijs, welke van de twee de laagste moge zijn.
14.3. De werf is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, gebruiksderving en/of verletschade, noch elke andere mogelijke economische of gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever.

15. VEILIGHEIDS- EN ANDERE MAATREGELEN

15.1. De opdrachtgever verbindt er zich toe alle brandbare materialen te verwijderen uit de zones op het schip alwaar de werf werken zal uitvoeren. De opdrachtgever draagt er aldus zorg voor dat het schip volledig gas- en brandvrij en gereed voor de werken is bij aankomst aan de werf.
15.2. De opdrachtgever, of de werf in opdracht van de opdrachtgever, levert tevens een bewijs van de gas- en brandvrije toestand d.m.v. een certificaat uitgesteld door een erkend organisme. Noodzakelijke werken om de gas- en brandvrije toestand te bestendigen of te herstellen geschieden op kosten en risico van de opdrachtgever.
15.3. De opdrachtgever betreedt te allen tijde de werf op eigen risico. Alle personen die voor rekening van de opdrachtgever de werf betreden, doen dit uitsluitend op risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen verhaal jegens de werf m.b.t. schade die ontstaat n.a.v. de betreding van de werf. Tevens vrijwaart de opdrachtgever de werf m.b.t. alle mogelijke vorderingen van derden die voor rekening van de opdrachtgever de werf betreden / hebben betreden.
15.4. De opdrachtgever garandeert dat alle personen die voor rekening van de opdrachtgever de werf betreden of op de werf toeven, volledig in regel zijn met alle sociale, fiscale en administratieve verplichtingen (bijv. BTW, limosa etc.).

16. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

16.1. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgische recht.
16.2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat gerezen is tussen partijen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst, of in de rand daarvan.
 
 
Moordtgat Scheepsherstellingen bvba - Haven 140 - Vosseschijnstraat - 2030 Antwerpen - info@moordtgat.be - T: +32(0)3/231 53 88